חובת בדיקת חורף ובדיקת בלמים

בדיקת חורף ובדיקת בלמים תקופתית חייבת על פי החוק לכלי הרכב הרשומים…..

בדיקות לרכב משא חובה:
273ב – בדיקת בלמים ברכב ציבורי ברכב מסחרי:
(א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סיור, טיולית, רכב מדברי ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה של 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רישיון כדין (להלן-מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשיים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273.
(ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.
(ג) המבקש חידוש רישיון רכב כאמור בתקנת משנה(א) יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה(א).

273ג – בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר
(א) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אויר תיבדק המערכת הפניאומאטית (להלן בתקנה זו-המערכת אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273.
(ב) המבקש חידוש רישיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 תעודה מאת מוסמך מורשה בדבר תקינות המערכת.

273ד – בדיקת חורף
(א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, אוטובוס זעיר ציבורי ואוטובוס אחר חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה(א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הנבדק בבדיקת חורף נמצא תקין.
(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף"-בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן