נהג חדש דע את החוק

חקיקה מיוחדת עוסקת בנושא תנאים לרישיון הנהיגה לנהג חדש. כמו חובת הצבת השלט וחובת מלווה.

נהג חדש – שילוט
בשנתיים הראשונות, רישיון הנהיגה הוא על תנאי. ועל כן חייבים לנהוג בהקפדה יתרה, על פי כללי התנועה ובהתאם לחוקים.
• חובה להצמיד שלט "נהג חדש" בשולי השמשה האחורית של הרכב
• נהג חדש שעובר עבירה, חייב לעמוד באמצעי תיקון – מבחן עיוני – או מבחן עיוני + מעשי
נהג חדש – תנאי מלווה והסעת נוסעים

• נהגים חדשים חייבים לנהוג בלוויית מלווה במשך שלושה חודשים.
חובת המלווה תחול על כל הנהגים החדשים המחזיקים ברישיון נהיגה לרכב מנועי.
חובה זו תחול לראשונה גם על בעלי רישיון נהיגה לאופנוע או טרקטור שיוציאו רישיון לרכב פרטי.
• בנוסף קובע החוק כי נהג חדש לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים עד הגיעו לגיל 21 שנה אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
הגבלת מספר הנוסעים לנהג חדש חלה על כל מי שקיבל רשיון נהיגה החל מ- 1 בנובמבר 2004, והוא עדיין נהג חדש בן פחות מ-21 שנה.
מלווה
מי שבידיו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או 3 שנים ותק לפחות ומלאו לו 30 שנים.
לא ינהג נהג חדש בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רישיון נהיגה אלא אם כן יושב במושב שלצדו מלווה העונה לתנאים הנ"ל.
הנוהג באופנוע, טרקטור ובטרקטורון – אינו חייב מלווה

קורס רענון (השתלמות בנהיגה)
בשנה בה מלאו 3 שנים מיום הוצאת הרשיון – יוזמן הנהג לקורס רענון. ההזמנה לקורס מבוצעת בשנה שבה ימלאו לנהג 21 שנים. הרשיון יחודש רק לאחר ביצוע הקורס.

רשימת העבירות שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נוהג חדש"

להלן רשימת העבירות המנויות בתוספת השלישית (סעיף 12א לפקודת התעבורה) שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נוהג חדש" ומחייבים אותו בבדיקות ובבחינות כתנאי לחידוש הרשיון:
• עבירה על הוראות סעיף 10 בפקודה – נהיגת רכב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברשיון הנהיגה שבידו
• עבירה על הוראות סעיף 43 בפקודה – נהג שהסתייע ברכבו והורשע על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר עקב נהיגתו ברכב
• עבירה על הוראות סעיף 44 בפקודה – הורשע בעל רשיון נהיגה על ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב
• עבירה על הוראות סעיף 65 בפקודה – אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל
• עבירה לפי הפקודה או התקנות על פיה הורשע בתאונת דרכים שבה נפגע אדם
• עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר
• עבירה על תקנה 22 לת"ת – על אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה
• עבירה על תקנה 26 (2) לת"ת – נהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים
• עבירה על תקנה 47 לת"ת – עקיפת רכב שלא כחוק
• עבירה על תקנה 54 לת"ת – נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בתקנות
• עבירה על תקנה 57 לת"ת – חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון
• עבירה על תקנה 144 – לגבי אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים

רישיון נהיגה מודרג
תכנית 'רשיון הנהיגה המדורג' של משרד התחבורה יוצאת בימים אלה לדרך,
התוכנית תיכנס לתוקפה ב-1 ביולי ותפעל כך
•לימודי הנהיגה יחלו בגיל 16 וחצי.
•בגיל 16 ותשעה חודשים אפשר יהיה לגשת לראשונה למבחן המעשי (טסט), במקום בגיל 17.
•תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) ייחשב נהג חדש צעיר ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים. ההיתר מחייב תהליך צבירת ניסיון עם נהג מנוסה למשך כל תקופת ההיתר.
נהג חדש צעיר- נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים.

נהג מנוסה- מי שמלאו לו 24 שנים, או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו 30 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה, כאמור, שלוש שנים לפחות.
על פי חובת הליווי החדשה, נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות.

שעות הליווי יכללו:
20 שעות נהיגה בדרך עירונית,
15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית
15 שעות נהיגה בלילה.

צבירת הניסיון בלילה תתבצע בין השעות 21:00 ועד 06:00 בבוקר שלמחרת. לאחר השלמת תכנית הליווי, על הנהג החדש הצעיר להגיע לרשות הרישוי עם הצהרה על כך בכתב, על פי נוסח שאישרה רשות הרישוי.

•תקופת צבירת הניסיון תתחלק לשניים: בשלושת החודשים הראשונים יתבצע התהליך ביום ובלילה, ובשלושת החודשים האחרונים רק בלילה. חובת ביצוע הליך צבירת הניסיון תחול עד גיל 24

•בתום תקופת צבירת הניסיון, ולאחר קבלת הצהרה אישית חתומה על-ידי הנהג החדש הצעיר והנהג המנוסה על ביצוע 50 השעות הנדרשות, ינפיק משרד התחבורה לנהג החדש הצעיר רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק, שיעמוד בתוקף עד שנתיים מיום שעבר את מבחן הנהיגה המעשי. בכך יהפוך לנהג חדש

נהג חדש- מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון. תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים

•בנוסף, תכלול התוכנית רישיון נהיגה מדורג גם את הסעיפים הבאים: הגבלת הנהיגה בשעות החשיכה, הגבלת מספר הנוסעים הצעירים במכונית, נהיגה בליווי נהג מנוסה ואיסור מוחלט על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול

12א – נהג חדש:
– מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור;
– הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס או תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור (בעבר הוארכה תקופת הנוהג החדש רק לאחר הרשעה).
– הורשע הנהג החדש בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן