תקציר חוק שירותי הובלה לידיעה בסיסית

חוק שירותי הובלה רישיון מוביל

חוק שירותי הובלה נחקק בשנת 2001 ומחייב כל ארגון חברה או מוביל עצמאי המוביל בשכר או לצרכים עצמאיים ברישיון מוביל במתכונת כפי שמפוקחת ע"י משא בטוח בע"מ.
בחברת משא בטוח בע"מ שהינה בעלת היתר ממשרד התחבורה מס' 001 מיישמים חוק זה מפקחים מדריכים ומייעצים ליישום חוק שירותי הובלה בהתאם לחובה ולאחריות המוטלת על המובילים.
החוק מחייב כל רכב מסחרי שמשקלו הכולל החל מ -10 טון ומעלה וכל רכב אחר בכל משקל המוביל חומרים מסוכנים.
להלן תקציר החוק המפורסם ע"י חברת משא בטוח בע"מ.
הגדרות החוק ופרשנות

"מוביל " מי שמפעיל שירות הובלה.

"שירות הובלה"- הובלת מטען ברכב מסחרי, בין שההובלה נעשית כשירות לזולת ובין שהיא נעשית לצרכיו של המוביל.

רכב מסחרי" –רכב מסחרי כהגדרתו בפקודה, שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר.

"רשיון מוביל"- רישיון למתן שירות הובלה לפי חוק זה.

"שטר מטען"- הסכם הובלה בכתב בין מזמין שירות ההובלה לבין המוביל. לא יפעיל אדם שירותי הובלה אלה לפי הוראות חוק זה. לא ייתן אדם שירות הובלה , באמצעותו או באמצעות אחר, אלא אם כן בידו רישיון מוביל, ושירות ההובלה ניתן בהתאם לסוג הרישיון ולתנאיו.
תנאים לקבלת רשיון מוביל:

1. הכשרה מקצועית מתאימה בהתאם לסוג המטען והרכב.
2. מקום מתאים למתן שירותי ההובלה,לרבות מקום חניה.
3. ציוד ומתקנים מתאימים למתן שירות ההובלה.
4. הסדרים למתן שירותי תחזוקה נאותים לרכב המסחרי.
5. התאמת מבנה הרכב המסחרי למטען המובל.
6. פיקוח על הבטיחות ע"י ק. בטיחות בתעבורה.
7. בהובלת חומ"ס אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים.

עבירות ועונשין ברישיון מוביל

18. (א) העושה אחד מאלה דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין , התשל"ז- 1977 ( להלן – חוק העונשין )

(1)מוביל מטען ברכב מסחרי ללא רישיון מוביל , בניגוד להוראות סעיף 4, או אינו מקיים תנאי ברישיון מוביל כאמור בסעיף 9,

(2) מעביר רישיון מוביל לאדם או לרכב מסחרי אחר בניגוד להוראות סעיף.

(3) מוביל מטען ללא שטר מטען או מסמך אחר , בניגוד להוראות סעיף 14.

(4) מסרב לתת שירותי הובלה לזולת מטעם בלתי סביר בניגוד להוראות סעיף.

(5) אינו מאפשר לשוטר או לפקח לבצע את הפעולות האמורות בסעיף 15 (ב) או אינו נענה לדרישותיהם לפי אותו סעיף ,

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א)(1) , ועושה העבירה המשיך בהפעלת
רכב מסחרי לאחר שקיבל התראה מאת המפקח לעניין ההפרה דינו –
בנוסף לכל עונש אחר , קנס נוסף , בשיעור האמור בסעיף 61(ג)
לחוק העונשין , לכל יום שבו נמשכת העבירה .

(ג) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד , דינו – קנס פי ארבעה
מהקנס שנקבע לעבירה.
אחריות מנהלים

19. נעברה עבירה לפי סעיף 18(א) בידי תאגיד , חזקה היא כי בעל תפקיד בתאגיד או עובד בכיר האחראי לתחום שלגביו נעברה העבירה , עבר את העבירה , אלא אם כן הוכיח כי העבירה העברה בלא ידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים כדי למנוע את העבירה , לעניין סעיף זה, " בעל תפקיד בתאגיד " – המנהל הכללי וכל מי שאחראי בתאגיד על פעילותו של התאגיד לעניין הובלת מטען.

20. נעברה ברכב מסחרי בעת שירות ההובלה , עבירה מהמנויות בתוספת הראשונה, ייאשם בעבירה גם בעל רישיון מוביל , זולת אם הוכיח כי העבירה נעברה בלא ידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים כדי למנוע את העבירה.

21. (א) הוגש כתב אישום לפי חוק זה נגד אדם שהוביל מטען או שנתן שירות הובלה בלא רישיון לפי החוק , או בניגוד לתנאי מהותי ברישיון, רשאי המפקח להורות בכתב על הפסקה זמנית של מתן שירות ההובלה, לרבות על סגירת מקום שבו ניתן השירות , ובלבד שמשך ההפסקה כאמור לא יעלה על שישים ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה, הוראה כאמור תיכנס לתוקפה חמישה ימים אחרי נתינתה אלא אם כן קבע בה מועד אחר , או אם היא בוטלה או שונתה על ידי בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב)

א. 1) בעל רישיון מוביל חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בחלק ב' בתוספת הראשונה*, ברכב מסחרי, בידי נוהג הרכב המסחרי, בעת מתן שירות ההובלה.

2) נעברה עבירה לפי פסקה (1), חזקה היא כי בעל רישיון מוביל הפר את חובתו לפי הוראות אותה פסקה] אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
ב. (1) מוסר מטען יבדוק, בעת העמסת מטען על רכב מסחרי, את התאמת משקל המטען למשקל המטען שהותר להובלה ברכב לפי רישיון הרכב וידרוש מהמוביל להפסיק לאלתר העמסה על הרכב של מטען שמשקלו עולה על המשקל המותר.

(2) נעברה עברה לפי תקנה 85(א)(5)** לתקנות התעבורה, בידי נוהג הרכב המסחרי בעת מתן שירות ההובלה, חזקה היא כי מוסר המטען הפר את חובתו לפי פסקה (1), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל הניתן כדי למלא את חובתו.

(3) לעניין סעיף קטן זה, "מוסר מטען" – מי שבידו השליטה או החזקה במטען בעת העמסתו מטעם בעלי המטען או מטעם מי שיזם את הזמנת שירות ההובלה, או מי מטעמן של כל אלה, ובלבד שהמטען מיועד לשימוש מסחרי".

*העבירות לפי תקנות התעבורה המפורטות בחלק ב' בתוספת הראשונה:
תקנה 26(2): נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
תקנה 27(א): נהיגת רכב שנמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.
תקנה 85: הובלת מטען באופן לא תקין מבחינת התאמתו לרכב, מידותיו, קשירתו וכד'.
תקנה 87: הובלת חומר מסוכן שלא על פי ההוראות.
תקנה 168: חריגה משעות הנהיגה המותרות.
תקנה 306: נהיגה ברכב לא תקין.
תקנה 308(ד): נהיגה ברכב שהורד מהכביש (נמסרה עליו הודעת אי שימוש).
תקנה 364ד': אי ציות להוראות בדבר הפעלת טכוגרף ומילוי יומן נסיעות.
**תקנה 85(א)(5): המשקל הכולל של הרכב עולה על המשקל הכולל המותר.

עניין אחריות המנהלים צובר תאוצה רבה ובא לידי ביטוי בחקיקה ובאכיפה יחד כנגד אותם אחראים שאינם פועלים על פי החוק מתוך כוונה שלא להטיל אשמה רק בנהג הרכב המצוי תחת לחצים כלכלים ונאלץ לעבור על החוק לעיתים.

באתר הבית של חברת משא בטוח בע"מ www.maasa.co.il ניתן למצוא מפעם לפעם פסיקה של בתי המשפט בנושא זה.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן