תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות כל אדם העולה לגובה מעל 2 מטר בהדרכה. דע את החוק הקובע….

חובת הכשרת נהגי מכליות לעבודה בגובה על פי החוק. עבודה בגובה מעל למיכליות המיועדות להובלה

1. כללי: מתוך פרסום משרד התמ"ת מר זאב דיבסק מנהל תחום בטיחות
א. לצורך ביצוע מילוי ובדיקה מעל למיכליות המיועדות להובלת נוזלים, מוצקים או גזים, נדרש
אדם לעלות לחלקה העליון של המיכלית שגובהה מגיע ל כ-3.5 מטרים ומעלה.
ב. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז -2007 אשר נכנסו לתוקפן בתאריך 1/11/08 קובעות דרישות ותנאים לצורך ביצוע העבודה בגובה.

2. מטרה:
מטרת מסמך זה להבהיר את אופן העבודה מעל למיכליות, בכפוף לדרישות התקנות.

3. פירוט:
א. ניתן באופן עקרוני לחלק לשניים את סוגי הפעילויות בעבודה על גג המיכלית כדלקמן:
1) עבודה המחייבת שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה הכולל רתמת בטיחות המחוברת למערכת בלימת או מניעת נפילה, לפי העניין, מחייבת הדרכה באמצעות מדריך עבודה בגובה הרשום במרשם משרדנו; עבודה שכזו תידרש במידה וגג המיכלית או הגישה לגג, לרבות הטיפוס באמצעות סולם, אינו מאפשר טיפוס או עבודה מוגנת מפני נפילה.
2) עבודה שאינה מחייבת שימוש ברתמת בטיחות המחוברת למערכת בלימת או מניעת נפילה, אך מחייבת הדרכה באמצעות מדריך עבודה בגובה לעניין טיפוס מעל לסולם קבוע – זאת במידה ומתמלאות אחת מהדרישות הבאות:
(א) קיים משטח עבודה חיצוני בעל גידור תקני המגודר מכל עבריו (הכולל סף רגל אזן יד ואזן תיכון) הניתן להתאמה לגובה פתחי המילוי והבקרה העליונים של המיכלית. משטח שכזה, יכול שיהיה בימה מתרוממת ניידת, סולם נייד המצויד בבסיסו בגלגלי עזר הניתן לכוונון גובהו ובעל גידור מקיף בראשו המאפשר עבודה מעל פתח מילוי המיכלית באופן בטוח, או משטח עבודה מתכוונן בעל גידור הניתן לשינוי גובהו והתאמתו לחלקה העליון של המיכלית (הנמצא בדרך כלל בתחנות מילוי ובקרה קבועות כדוגמת מסופי דלק).
(ב) קיים משטח הליכה קבוע לאורך המיכלית המותקן בצידה של המיכלית ובסמוך לפתחי המילוי שלה והתקיימו בו כל אלה:
(1) לאורך משטח ההליכה קיים סף רגל בגובה של 10 ס"מ לפחות, המותקן בצידו הנגדי של פתחי המילוי.
(2) לאורך משטח ההליכה הותקן לפחות מעקה מתרומם אחד המצויד באזן יד ובאזן תיכון בצידו הנגדי של פתחי המילוי, כאשר בקצהו המרוחק מסולם הטיפוס, יותקן מעקה לרוחב המיכלית שרוחבו כרוחב משטח ההליכה לפחות ומקביל אליו, על מנת למנוע את נפילת העובד לחלקה הקדמי / אחורי של המיכלית.
(3) קיים סולם קבוע בחלקה הקדמי או האחורי של המיכלית המאפשר טיפוס נוח למשטח ההליכה כאמור.
(4) הסולם הקבוע יהיה מצויד ביחידה פירקית או שחילה, המאפשרת את פתיחת הסולם והורדתו לגובה של כ-40 ס"מ מהקרקע בזמן חניית המיכלית ולצורך טיפוס מעליו.
(5) טרם תחילת הטיפוס על הסולם, יוזקף ויקובע המעקה הנמצא בגג המיכלית, באופן שלא יתאפשר קיפולו באופן מקרי.
(6) מומלץ כי פתיחת היחידה הפירקית בסולם תשולב במערכת הגנה שתימנע אפשרות מקרית לתחילת נסיעה של המיכלית.
(7) העבודה שתתבצע על גג המיכלית תהיה אך ורק מתוך משטח ההליכה, כאשר המעקה המתרומם נמצא בנעילה במצב אנכי לחלוטין.
ב. יובהר בזאת, כי כל עבודה בגובה שאינה עונה במפורש לאמור בסעיף א.2 הינה עבודה המחייבת שימוש באמצעים והדרכה כאמור בסעיף א.1.
ג. חוזקם ועמידתם של המתקנים המוזכרים לעיל יתוכננו, יבדקו ויאושרו בידי מהנדס בעל הכשרה מתאימה.

עבודה ונסיעה בטוחה.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן