שיטת הניקוד

שיטת הניקוד נועדה לעקוב אחר ביצוע עבירות התעבורה. כל נהג המבצע עבירת תעבורה זוכה לרישום ומעקב במשרד הרישוי למד אודות הניקוד. טבלת הניקוד על פי חומרת העבירה מצורפת יש לעקוב מידי פעם אחר השינויים המפורסמים בנושאי הקנס הכספי ומס' הנקודות הנרשם בגין עבירות.

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

החל מ – 01/09/2011

544. חיוב בנקודות
הורשע בעל רישיון נהיגה בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
545. ניהול מרשם עבירות
(א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה בהתאם למידע שהתקבל לפי סעף 10 לחוק המרשם הפליל ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

(ב) רשות הרישוי תרשום נקודות במרשם העבירות, ואולם על-פי האמור בתקנה זו, לא תרשום רשות הרישוי נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע עליהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.
(ג) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי בוטלה הרשעתו של נהג, תמחק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
(ג1) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות בשל העבירה האמורה, עד למתן פסק דין סופי.

(ד) שינוי או סטייה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

546. רישום נקודות לענין כתב אישום אחד

(א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
547. סיכום נקודות וצבירתן
(א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה.
(ב) נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקופות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.
(ג1) מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מנין התקופות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
(ד) בטלה.
(ה) חדלו נקודות מלהיות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין.
548. אמצעי תיקון
אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(א) הם אלה, כולם או מקצתם:
(1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
(2) מבחן עיוני בנהיגה;
(3) מבחן מעשי בנהיגה;
(4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
(5) בדיקות רפואיות.

549. הטלת אמצעי תיקון
(א) נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות, יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות, יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס מתקדם מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן, ואולם לא יעבור נהג הדרכה כאמור בתקנת משנה זו, בטרם עבר את ההדרכה שבה חויב לפי תקנת משנה (א) ועמד בהצלחה במבחן.
(ב1) על האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחויב נהג בהדרכה בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.

(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205, המתאימה לדרגת רישיונו ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.

(ד) נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל- 9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

(ה) אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

(ו) נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה.
550. הודעות לנהג
(א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי, וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו; היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידיו.

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ג) נמסרה אישית לידיו של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 549, שלא באמצעות דואר רשום, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 יום מיום מסירת ההודעה.
551. ביצוע אמצעי תיקון

(א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א), אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.

(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

(ג) לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. החליטה רשות הרישוי כי האמצעי יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל.

(ג1) הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה לנהג לפי תקנה 550(א) או 551(ג), לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במנין התקופה שחלפה עד שהפקיד את רישיונו.

(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

(ה) חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודע לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה, והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו.
תחולה

(א) תקנות אלה יחולו על נקודות שעומדות בתוקפן לפי תקנה 547 כנוסחה ערב יום התחילה ויראו אותן כנקודות תקפות כהגדרתן בתקנות אלה.
(ב) תקנה 547(ה) כנוסחה בתקנות אלה תחול גם על נקודות שחדלו מלעמוד בתוקפן לפי תקנה 547 כנוסחה ערב יום התחילה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), תקנה 549(ד), כתיקונה בתקנות אלה, תחול על נהג שלחובתו רשומות נקודות כנקוב בתקנה 549(ד) האמורה, ובלבד ששתים עשרה נקודות לפחות מתוך הנקודות האמורות נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר יום התחילה.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן