החל מ 1.9.06 חל איסור לנהוג במלגזה ללא רישיון לנהיגת מלגזה.

אחריות הנהג ובעל הרכב בנהיגת רכב ללא רישיון נהיגה מתאים ותקף.
המלגזה הינה רכב מנועי לכל דבר.
עפ"י פקודת התעבורה סעיף 10(א)

לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג,
שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר
מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.
סעיף 36 ב

א. הנוהג ברכב ללא רשות בעלו ומבלי שיש בידו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, יפסל בפועל לתקופה שלא תפחת משלוש שנים בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט.
ב.היה הנוהג בעל רישיון נהיגה תקף, יפסל לשישה חודשים בנוסף על כל עונש שיפסוק בית משפט.

עפ"י סעיף10(ב)

בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף 10(א) לנהוג בו.ובלבד שלא יהיה בעל הרכב או מי שהשליטה על הרכב בידו אחראי על נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
סעיף 36 ב

ג.בעל רכב שהרשה לאדם לנהוג ללא רישיון דינו שלוש שנות מאסר בפועל עם או בלי קנס של 49800 ש"ח.
ואם הנהג היה קטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה . יקבל מאסר חמש שנים עם או בלי קנס של 49.800 ש"ח.
בנוסף פסילת רישיון נהיגה לשלוש שנים לפחות.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן